AVÍS LEGAL

El present document té per objecte establir les Condicions Generals d'Ús del Portal d'Internet “expofinques.com” titularitat de la societat mercantil SUMMUM REAL ESTATE, S.L (d'ara endavant Grup Expofincas), proveïda de CIF núm. B-65847782 i amb domicili Social en Av. Diagonal, 359 baixos 08037 Barcelona .

Grup Expofincas es reserva el dret a modificar les presents Condicions d'Ús amb l'objecte d'adequar-les a la legislació vigent aplicable a cada moment. La utilització per part de l'Usuari de qualsevol dels Serveis del Portal suposa la seva adhesió i acceptació expressa a totes les Condicions d'Ús en la versió publicada al present portal al moment en què l'usuari accedeixi al mateix.

1. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL PORTAL

1.1. Condició d'Usuari.

La utilització de qualsevol Servei del Portal atribueix la Condició d'Usuari del mateix.

1.2. Ús del Portal i els seus Serveis.

L'Usuari reconeix i accepta que l'ús dels continguts i/o serveis oferts pel Portal serà sota el seu exclusiu risc i/o responsabilitat.

L'Usuari es compromet a utilitzar el Portal i tot el seu contingut i Serveis de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions d'Ús. Així mateix, es compromet a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Portal i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable.

En particular, l'Usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre i posar a la disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades contingudes, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l'ordre públic i les presents Condicions d'Ús. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l'Usuari es compromet a:

  • No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i software nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d'accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.
  • No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.
  • No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
  • No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.
  • No suplantar a altres usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts dels Portals.
  • No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars dels Portals o a tercers.
  • No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d'informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'usuari reconeix que tots els elements del Portal i de cadascun dels Serveis prestats a través del mateix, la informació i materials continguts en el mateix, l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts i els programes d'ordinador utilitzats en relació amb el mateix estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de Grup Expofincas o de tercers. Tret que fos autoritzat per Grup Expofincas o, si escau, pels tercers titulars dels drets corresponents, o tret que això resulti legalment permès, l'usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició o permetre l'accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior. En particular, queda terminantment prohibit la utilització dels textos, imatges, anuncis i qualssevol un altre element inclòs en el present lloc web per a la seva posterior inclusió, total o parcial, en altres llocs web aliens a Grup Expofincas sense comptar amb l'autorització prèvia i per escrit de Grup Expofincas.

L'Usuari haurà d'utilitzar els materials, elements i informació a la qual accedeixi a través de la utilització del Portal i de cadascun dels corresponents Serveis únicament per a les seves pròpies necessitats, obligant-se a no realitzar ni directa ni indirectament una explotació comercial ni dels serveis ni dels materials, elements i informació obtinguts a través dels mateixos. L'Usuari haurà d'abstenir-se de suprimir els signes identificats dels drets (de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol un altre) de Grup Expofincas o dels tercers que figurin al Portal i en cadascun dels diversos Serveis oferts a través d'ell. Així mateix, l'Usuari haurà d'abstenir-se d'eludir o manipular qualssevol dispositius tècnics establerts per Grup Expofincas o per tercers, ja sigui al Portal, en qualsevol dels Serveis o en qualsevol dels materials, elements o informació obtinguts a través del mateix, per a la protecció dels seus drets. L'usuari autoritza a reproduir, distribuir i comunicar públicament les fotografies que insereixi en el seu anunci per ser publicades al Portal.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES. RESPONSABILITAT

3.1. Disponibilitat i Continuïtat del Portal i els Serveis

Grup Expofincas no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament del Portal i dels seus Serveis. Grup Expofincas no serà responsable, amb els límits establerts en l'Ordenament Jurídic vigent, dels danys i perjudicis causats a l'Usuari com a conseqüència de la indisponibilidad, fallades d'accés i falta de continuïtat del Portal i els seus Serveis.

3.2. Continguts i Serveis de Tercers.

Grup Expofincas no controla prèviament, aprova ni fa propis els continguts, serveis, opinions, comunicacions dades, arxius, productes i qualsevol classe d'informació de tercers, persones jurídiques o físiques, recollits al Portal. D'igual forma, no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivament i actualitat dels continguts, informacions i Serveis de tercers al Portal.

Grup Expofincas no controla amb caràcter previ i no garanteix l'absència de virus i altres elements en els Continguts i serveis prestats per tercers a través del Portal que puguin introduir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

Grup Expofincas no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització i contractació dels Continguts i dels Serveis de tercers al Portal així com de la falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivament i actualitat dels mateixos.

Grup Expofincas no serà responsable, ni indirectament ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a l'Usuari com a conseqüència de la presència de virus o altres elements en els continguts i Serveis prestats per tercers que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

3.3. Conducta dels Usuaris.

Grup Expofincas no garanteix que els Usuaris del Portal utilitzin els continguts i/o serveis del mateix de conformitat amb la llei, la moral, l'ordre públic, ni les presents Condicions Generals. Així mateix, no garanteix la veracitat i exactitud, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades proporcionades pels Usuaris.

Grup Expofinques no serà responsable, indirecta ni subsidiàriament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització dels Serveis i Continguts dels Portals per part dels Usuaris o que puguin derivar-se de la falta de veracitat, exactitud i/o autenticitat de les dades o informacions proporcionades pels Usuaris, o de la suplantació de la identitat d'un tercer efectuada per un Usuari a qualsevol classe d'actuació a través del Portal. A títol enunciatiu, però no limitatiu, Grup Expofincas no serà responsable indirecta o subsidiàriament de:

Els continguts, informacions, opinions i manifestacions de qualsevol Usuari o de terceres persones o entitats que es comuniquin o exhibeixin a través del Portal Els danys i perjudicis causats a tercers derivats de la utilització per part de l'Usuari dels serveis i continguts del Portal Els danys i perjudicis causats per la falta de veracitat, exactitud o incorrecció de la identitat dels usuaris i de tota informació que aquests proporcionin o facin accessible a altres usuaris Els danys i perjudicis derivats d'infraccions de qualsevol usuari que afectin als drets d'un altre usuari, o de tercers, incloent els drets de copyright, marca, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual i industrial.

4. DISPOSITIUS TÈCNICS D'ENLLAÇ

L'Usuari reconeix i accepta que la utilització dels Serveis i continguts dels portals enllaçats serà sota el seu exclusiu risc i responsabilitat i exonera a Grup Expofincas de qualsevol responsabilitat sobre disponibilitat tècnica dels portals enllaçats, la qualitat, fiabilitat exactitud i/o veracitat dels serveis, informacions, elements i/o continguts als quals l'Usuari pugui accedir en les mateixes.

5.RESOLUCIÓ

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Grup Expofincas pugui sofrir directa o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions d'ús en relació amb la utilització del Portal o de qualsevol dels Serveis vinculats al mateix. Igualment, l'usuari mantindrà a Grup Expofincas idemne enfront de qualsevol sanció, reclamació o demanda que pogués interposar-se per un tercer, inclosos qualssevol organismes públics, contra Grup Expofincas, els seus empleats o agents com a conseqüència de la violació de qualssevol drets de tercers per part de dita Usuària mitjançant la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix en una forma contrària al previst en les condicions d'ús.

6. MODIFICACIONS

Grup Expofincas es reserva el dret a efectuar les modificacions que estimi oportunes, podent modificar, suprimir i incloure nous continguts i/o serveis, així com la forma en què aquests apareguin presentats i localitzats.

Aquest lloc web usa cookies analítiques amb la finalitat d'analitzar les visites de la web i la realització d'estadístiques del lloc a través de Google Analytics. Si segueixes navegant ens autoritzes a la seva col·locació. Saber més